ویژگی های عام:
اعتقاد به حداقل یکی از ادیان توحیدی - میل به اشرافی گری - نفوذ در سیاست - کنترل ذهن مردم - استفاده از جهل و غفلت آدم های ساده لوح یا منفعت طلب در سیاست - کنترل رسانه ها - تکرار نمادها - القاهای روحی روانی بجای فکر اندیشه و فهم و استدلال - تلاش برای کنترل جهان - اعتراف به وجود خدا و شیطان و ناتوانی و نقص در داشتن ایمان و فهم آن - تظاهر به اصلاح و برقراری صلح - کمبود داشتن بعضی توانمندی های ساده انسانی- ساقط ماندن عواطف و نقص در فهم و شعور انسانی - ترویج مطالب مغایر اخلاقی و منحرف کردن ذهن - رواج موسیقی های اثرگذار- نفوذ در اقتصاد و تصاحب اقتصاد

ویژگی های خاص تر:
نمادگرایی و القای ناخودآگاه بوسیله اعداد، معماری و واژه ها و غیره - تکرار مداوم دروغ در رسانه های جهان- شیطان پرستی - ترویج کفر - ارائه مدلهای غیر اخلاقی - مبارزه با شخصیت های بزرگ اثرگذار دینی و ارزشی در جهان و بعضا ترور جسمی یا شخصیتی آنها - تصاحب و تجاوز به ارزشها و آنهارا جعل کردن و به نام خود کردن - جنگ با ارمانها - جعل هویت ها مثل جعل هویت مسیح علیه السلام یا حضرت مهدی (عج) منجی موعود- ترویج مجله های سکسی و امثالهم به جهت منحرف کردن ذهن و ناتوان کردن اندیشه - خلا حکمت و کمرنگ شدن علم از جمله علوم پایه - ترویج موسیقی های اثرگذار و مشغول کردن مردم به آنها و ضعیف ماندن بصیرت و معرفت انسانی- رنگ و لعاب احساس دادن و پوشاندن منطق با احساس های فریبنده - کنترل غیر عادی احساس و عواطف - ایجاد یاس و ناامیدی های بنیادی در روان و کنترل و بردگی کشاندن انسان- فریب انسان و سپس تهدید او و به بردگی کشاندن او- ایجاد ضعف در اعتماد به نفس و مطیع ساختن انسان.