شمر نمازش را می خواند...
روزه اش را هم می گرفت...
آشکارا هم فسق و فجور نمی کرد...
و شاید اهل رشوه و ربا هم نبود...
معاویه و ابن زیاد و عمر سعد هم همین طور...

یادمان باشد...
زیارت عاشورا که می خوانیم...
وقتی که رسیدیم به "لعن الله..." هایش...
لحظه ای به خودمان گوشزد کنیم:
٠·
نکند این "لعن الله..." شامل حال ما هم بشود؟؟؟
مایی که گاه خودمان را
"
ارزانتر" از شمر و عمر و ابن زیاد می فروشیم.....