"بابا دلت پاک باشه"
دل پاک باشه ، کافی است! (تفکر پلورالیزمی)
نکته : آن کسی که تو را خلق کرده است،
اگر فقط دل پاک کافی بود،که فقط می‌گفت: «آمنوا».
اینکه کنار «آمنوا» گفته:
«آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحات»،
یعنی هم دلت پاک باشد، هم کارت درست باشد.

اگر تخمه کدو را بشکنی و مغزش را بکاری سبزنمی‌شود.
پوستش را هم بکاری سبز نمی‌شود.
مغز و پوست باید با هم باشد.
هم دل، هم عمل!
دل پاک، عمل صالح

مرحوم آیت الله مجتهدی (ره)