سبک : الگو، نظام مندی، کلیت، هویت و تمایز , روش و رویه

زندگی : حیات ,  گذر عمر موجودات

سبک زندگی :سبک زندگی معنایی است که از به هم تنیدگی و پیوند و نظام وارگی و شبکه ای بودن عوامل متعددی که در شیوه های زندگی یا اقلیم های زیستن انسان تأثیر می گذارند، به وجود آمده است. مجموعه رفتارها، مدلها و الگوهای کنش های هر فرد

بحث سبک زندگی مطرح شده است تا به چینین سوالاتی برسیم :

سبک و رویه زندگی ما کدام است؟ زندگی گیـاهی - حیـوانـی - انسـانی ؟؟؟

سطح فکری بشر به سمتی حرکت می کند که یک فرد بتواند از ظرفیت های موجود در دنیا استفاده حداکثر کند ولی چگونه  این مسله محقق می شود؟

چگونه می توان زندگی بهتری داشت؟

چگونه میزان رضایت و آرامش ما در زندگی می تواند افزایش پیدا می کند؟

چطور می تواند اشتباهات دغدغه های کمتر و موفقیت های بیشتری داشت؟